Chọn ngôn ngữ
Webshop Đông Nam Á
Chọn trang web khác
Trang web hiện tại:
Webshop Đông Nam Á
Trang web / Quốc gia
Ngôn ngữ
Truyền thông mạng xã hội
Trang web / Quốc gia
Ngôn ngữ
Truyền thông mạng xã hội

Bộ quy tắc ứng xử dành cho Nhà cung cấp

Thông tin chung

1. Lời nói đầu

Hành động có trách nhiệm với con người, thiên nhiên và môi trường là nền tảng văn hóa kinh doanh của Tập đoàn BayWa r.e. (“BayWa r.e.”). Do đó, BayWa r.e. cam kết duy trì một hệ thống quản trị doanh nghiệp có trách nhiệm với môi trường, đạo đức và xã hội. BayWa r.e. cũng kỳ vọng tính toàn vẹn và khả năng phát triển bền vững tương ứng từ cả đối tác hợp đồng trực tiếp của mình (sau đây gọi là “Nhà cung cấp”) và trong toàn bộ chuỗi cung ứng của mình.

2. Phạm vi áp dụng và Nguyên tắc cơ bản

Mối quan hệ kinh doanh với BayWa r.e. chắc chắn phải dựa trên việc bảo vệ và tuân thủ các lợi ích được bảo vệ liên quan đến nhân quyền và môi trường được liệt kê trong Bộ quy tắc ứng xử dành cho Nhà cung cấp này (“Bộ quy tắc ứng xử dành cho Nhà cung cấp”).

Bộ quy tắc ứng xử dành cho Nhà cung cấp bao gồm các nguyên tắc chính được quy định trong luật và quy định quốc gia cũng như trong các tiêu chuẩn lao động cốt lõi của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), Công ước Minamata, Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (công ước POP) và trong Công ước Basel (các Công ước được gọi chung là “Nguyên tắc ESG”).

3. Tuân thủ Nguyên tắc ESG và Luật pháp

Các nhà cung cấp cam kết tuân thủ Nguyên tắc về Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG) và luật pháp hiện hành của quốc gia. Nếu các yêu cầu của Bộ quy tắc ứng xử dành cho Nhà cung cấp vượt quá luật hiện hành của quốc gia, thì các điều khoản của Bộ quy tắc ứng xử dành cho Nhà cung cấp vẫn có giá trị ràng buộc.

Cam kết về nhân quyền và điều kiện làm việc nhân đạo

1. Cấm lao động trẻ em và tuyển dụng thanh thiếu niên làm việc

Không được sử dụng lao động trẻ em ở bất kỳ giai đoạn nào của quy trình sản xuất, chế biến hoặc dịch vụ. Phải tuân thủ các tiêu chuẩn tối thiểu trong các công ước của ILO về độ tuổi tối thiểu được nhận vào làm việc và nghiêm cấm lao động trẻ em, đồng thời phải thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để ngăn chặn việc tuyển dụng những người dưới độ tuổi tối thiểu theo luật định. Trẻ em và thanh thiếu niên dưới 18 tuổi không được nhận vào bất kỳ công việc nào mà bản chất hoặc hoàn cảnh thực hiện công việc đó có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe, sự an toàn hoặc đạo đức của họ. Các em không được sử dụng, mua hoặc cung cấp cho các hoạt động bất hợp pháp, đặc biệt là sản xuất và buôn bán ma túy, mại dâm, sản xuất hoặc tham gia nội dung khiêu dâm.

2. Cấm lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc

Nghiêm cấm mọi hình thức sử dụng lao động cưỡng bức. Điều này bao gồm bất kỳ công việc hoặc dịch vụ nào được yêu cầu đối với một người dưới sự đe dọa của hình phạt và người đó đã không tự nguyện cống hiến, chẳng hạn như do bị bắt làm nô lệ cho nợ hoặc buôn bán người. Nghiêm cấm mọi hình thức nô lệ, thực tiễn giống như chế độ nô lệ, chế độ nông nô hoặc bất kỳ hình thức nào khác để thực thi quyền lực hoặc áp bức trong môi trường nơi làm việc, chẳng hạn như bóc lột và sỉ nhục về kinh tế hoặc tình dục cực đoan. Không nhân viên nào có thể bị ép buộc làm việc, trực tiếp hoặc gián tiếp, bằng bạo lực hoặc đe dọa. Không ai có thể bị bạo hành, ép buộc hoặc quấy rối bằng lời nói, tâm lý, thể chất, tình dục hoặc thể xác.

3. Cơ hội bình đẳng và không phân biệt đối xử

Nghiêm cấm mọi hình thức phân biệt đối xử trong bối cảnh quan hệ việc làm. Đặc biệt, nghiêm cấm mọi hành vi loại trừ, đối xử ưu tiên hoặc phân biệt đối xử dựa trên quốc tịch, dân tộc, thành phần xã hội, tình trạng sức khỏe, khuyết tật, khuynh hướng tình dục, tuổi tác, giới tính, quan điểm chính trị, tôn giáo hoặc ý thức hệ, trừ khi điều đó được chứng minh bởi các yêu cầu về việc làm.

4. Quyền của người lao động

Tất cả các Nhà cung cấp đều phải đảm bảo rằng nhân viên của họ có quyền tự do lập hội. Điều này bao gồm quyền tham gia hoặc thành lập các tổ chức hoặc hiệp hội, thương lượng tập thể và thực hiện các quyền tập thể (ví dụ: quyền đình công). Việc thực thi các quyền này không được dẫn đến các biện pháp phân biệt đối xử hoặc trả đũa đối với nhân viên tương ứng. Trong bối cảnh các quyền này được tôn trọng, Nhà cung cấp cũng phải chịu trách nhiệm đối với những nhân viên được tuyển dụng thông qua các nhà cung cấp phụ.

5. Giờ làm việc và Thù lao

Giờ làm việc (bao gồm cả làm thêm giờ) phải tuân thủ luật áp dụng tại nơi làm việc hoặc các công ước có liên quan của ILO. Tất cả các Nhà cung cấp đều phải đảm bảo rằng tiền lương được trả ít nhất bằng mức lương tối thiểu theo quy định của luật hiện hành. Trong trường hợp không có mức lương tối thiểu theo luật định hoặc theo thông lệ, tiền lương được trả phải đáp ứng các yêu cầu cơ bản theo luật của nơi làm việc. Ngoài ra, không được có bất kỳ sự phân biệt đối xử nào. Sự phân biệt đối xử đặc biệt rõ ràng nếu nhân viên không được trả lương như nhau cho công việc như nhau.

6. Sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc

Tất cả các Nhà cung cấp phải đảm bảo một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh, đồng thời thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa thương tích cho sức khỏe và tai nạn có thể xảy ra trong khi thực hiện công việc. Các biện pháp đó ít nhất phải tuân thủ các yêu cầu hiện hành về sức khỏe và an toàn theo luật của nơi làm việc. Ngoài ra, Nhà cung cấp nên cố gắng liên tục cải thiện các biện pháp về sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc. 

7. Việc làm của nhân viên an ninh

Nếu các bên thứ ba (nhân viên an ninh tư nhân hoặc công cộng) được thuê để bảo vệ một dự án kinh doanh, Nhà cung cấp phải đảm bảo thông qua hướng dẫn và giám sát rằng các quyền cơ bản của nhân viên, được liệt kê trong mục II này, được bảo vệ.

Bảo vệ môi trường và sử dụng bền vững tài nguyên

1. Giảm tiêu thụ năng lượng và phát thải

Tất cả các Nhà cung cấp đều được khuyến khích đặt mục tiêu và thực hiện các biện pháp phù hợp để giảm và giảm thiểu lượng khí thải nguy hiểm, khí thải nhà kính và tiêu thụ năng lượng. Ngoài ra, nên tìm cách bồi đắp cho lượng khí thải không thể giảm được.

2. Hiệu quả tài nguyên

Tất cả các Nhà cung cấp nên nỗ lực nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên của bất kỳ vật liệu nào được sử dụng và giảm thiểu tác động đến môi trường trong hoạt động kinh doanh của mình. Chúng tôi kỳ vọng rằng những nỗ lực thích hợp sẽ được thực hiện để giảm lượng chất thải được tạo ra (ví dụ: bằng các biện pháp tái chế và tái sử dụng vật liệu). Nên chọn các vật liệu có khả năng tái chế.

3. Cấm các chất độc hại và chất thải

Để ngăn chặn việc nhận ra rủi ro môi trường, tất cả các Nhà cung cấp cần phải tuân thủ các quy định về lệnh cấm sản xuất các sản phẩm có bổ sung thủy ngân và sử dụng thủy ngân và các hợp chất thủy ngân trong các quy trình sản xuất cũng như lệnh cấm xử lý chất thải thủy ngân (Công ước Minamata). Điều tương tự cũng áp dụng đối với lệnh cấm sản xuất và sử dụng hóa chất theo Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (Công ước POP). Tất cả các Nhà cung cấp phải tổ chức xử lý, thu gom, lưu trữ và thải bỏ chất thải theo cách thân thiện với môi trường và phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, đồng thời tuân thủ lệnh cấm xuất nhập khẩu chất thải nguy hại và chất thải khác theo Công ước Basel.

4. Đảm bảo nhu cầu cơ bản của con người

Tất cả các Nhà cung cấp đều phải đảm bảo không gây ra những thay đổi có hại cho đất, ô nhiễm nước, ô nhiễm không khí, phát ra tiếng ồn hoặc tiêu thụ nước quá mức làm tổn hại đáng kể đến tài nguyên thiên nhiên để thu thập và sản xuất thực phẩm hoặc có hại cho sức khỏe của con người. Ngoài ra, không ai có thể bị từ chối tiếp cận nước uống an toàn hoặc tiếp cận các cơ sở vệ sinh. Không chiếm hữu và di tán đất, rừng và nước mà sinh kế của người dân phụ thuộc vào một cách bất hợp pháp cho mục đích mua lại, phát triển hoặc sử dụng cho mục đích khác. 

Liêm chính, đạo đức và chống tham nhũng

1. Cam kết chống hối lộ và chống tham nhũng

BayWa r.e. lên án mọi hình thức hối lộ và tham nhũng. Tất cả các Nhà cung cấp và nhân viên của họ phải tự ứng xử sao cho đảm bảo rằng không có sự phụ thuộc, nghĩa vụ hoặc ảnh hưởng cá nhân nào có thể phát sinh và thậm chí tránh biểu hiện của hành vi đó. Tất cả các Nhà cung cấp và nhân viên của họ được khuyến khích đưa ra quyết định trên cơ sở thực tế thuần túy và không bị ảnh hưởng bởi lợi ích tài chính cá nhân và riêng tư. Tất cả các Nhà cung cấp và nhân viên của họ phải có hành vi chuyên nghiệp dựa trên việc tuân thủ các luật và quy định hiện hành của quốc gia và quốc tế cũng như dựa trên sự công bằng.

2. Bảo vệ dữ liệu và bảo mật thông tin

Tất cả các Nhà cung cấp đều phải bảo vệ thông tin bí mật nhận được trong quá trình kinh doanh, duy trì tính bảo mật và đảm bảo tuân thủ các quy định quốc gia và quốc tế hiện hành trong lĩnh vực luật bảo vệ dữ liệu.

Tuân thủ Bộ quy tắc ứng xử dành cho Nhà cung cấp

BayWa r.e. có quyền xác minh rằng Bộ quy tắc ứng xử dành cho Nhà cung cấp đang được tuân thủ. Nhà cung cấp phải cung cấp thông tin bằng văn bản cho BayWa r.e. trong việc thực hiện mục đích này. Nhà cung cấp phải đưa ra lời khuyên và đầu vào về bất kỳ tài liệu liên quan nào được cung cấp cho BayWa r.e. cho mục đích của bất kỳ cuộc kiểm tra nào như vậy. Trong trường hợp không tuân thủ Bộ quy tắc ứng xử dành cho Nhà cung cấp, Nhà cung cấp có nghĩa vụ thực hiện ngay lập tức và độc lập mọi biện pháp khắc phục cần thiết.

Báo cáo vi phạm và nghĩa vụ hợp tác

Nếu Nhà cung cấp biết được hành vi vi phạm Bộ quy tắc ứng xử dành cho Nhà cung cấp, họ phải báo cáo ngay hành vi vi phạm đó. Họ phải hợp tác trong bất kỳ biện pháp điều tra nào. Lợi ích hợp pháp của Nhà cung cấp cũng như sự tôn trọng quyền của nhân viên, đặc biệt là bảo vệ dữ liệu và bảo vệ bí mật kinh doanh, phải được bảo vệ trong báo cáo. Những điều khoản trên cũng áp dụng cho các vi phạm của bên thứ ba do Nhà cung cấp tuyển dụng (ví dụ: nhà cung cấp hoặc nhà thầu phụ). Báo cáo về các vi phạm đối với Bộ quy tắc ứng xử dành cho Nhà cung cấp có thể được gửi tới BayWa r.e. - cũng ở dạng ẩn danh - thông qua the hệ thống tố giác kỹ thuật số.

BayWa r.e. và các Nhà cung cấp cam kết không thực hiện bất kỳ biện pháp phân biệt đối xử hoặc biện pháp kỷ luật nào đối với người tố cáo trong bối cảnh xử lý các báo cáo đó.

Trở lại đầu trang