เลือกภาษา
เว็บช็อป ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เลือกเว็บไซต์อื่น
เว็บไซต์ปัจจุบัน:
เว็บช็อป ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เว็บไซต์ / ประเทศ
ภาษา
โซเชียลมีเดีย
เว็บไซต์องค์กร
เว็บไซต์ / ประเทศ
ภาษา
โซเชียลมีเดีย
เว็บช็อป ออสเตรีย
ประเทศบอลติก เว็บช็อป
เว็บช็อป สาธารณรัฐเช็ก
เว็บช็อป ฝรั่งเศส
เว็บช็อป เยอรมนี
เว็บช็อป อิตาลี
เว็บช็อปสแกนดิเนเวีย
เว็บช็อป สเปน
สหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์
เว็บไซต์ / ประเทศ
ภาษา
โซเชียลมีเดีย
เว็บช็อปบราซิล
เว็บช็อป แคนาดา
เว็บช็อป โคลัมเบีย
เว็บช็อป เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา
เว็บช็อป สหรัฐอเมริกา
เว็บไซต์ / ประเทศ
ภาษา
โซเชียลมีเดีย
ทวีปออสเตรเลีย
ทวีปออสเตรเลีย

จรรยาบรรณซัพพลายเออร์

ข้อมูลทั่วไป

1. คำนำ

การปฏิบัติอย่างรับผิดชอบต่อผู้คน ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเป็นเสาหลักสำคัญของวัฒนธรรมทางธุรกิจของ BayWa r.e. Group (“BayWa r.e.”) ดังนั้น BayWa r.e. จึงมุ่งมั่นในระบบการกำกับดูแลกิจการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ BayWa r.e. ยังคาดหวังถึงความซื่อสัตย์และความยั่งยืนที่สอดคล้องกันทั้งจากคู่สัญญาโดยตรง (ต่อไปในที่นี้เรียกว่า "ซัพพลายเออร์") และตลอดห่วงโซ่อุปทาน

2. ขอบเขตของการประยุกต์ใช้และหลักการพื้นฐาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ BayWa r.e. จะต้องอยู่บนพื้นฐานของการปกป้องและการปฏิบัติโดยสอดคล้องกับผลประโยชน์ที่ได้รับความคุ้มครองอันเกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในจรรยาบรรณของซัพพลายเออร์นี้ (“จรรยาบรรณของซัพพลายเออร์”) อย่างไม่ต้องสงสัย
จรรยาบรรณของซัพพลายเออร์ประกอบด้วยหลักการสำคัญที่กำหนดไว้ในกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของประเทศ เช่นเดียวกับในมาตรฐานหลัก ๆ เกี่ยวกับแรงงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) อนุสัญญามินามาตะ อนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน (อนุสัญญา POPs) และในอนุสัญญาบาเซล (อนุสัญญาเหล่านี้เรียกรวมกันว่า “แนวทาง ESG”)

3. การปฏิบัติตามแนวทาง ESG และกฎหมาย

ซัพพลายเออร์ตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวทาง ESG และกฎหมายในประเทศที่บังคับใช้ หากข้อกำหนดของจรรยาบรรณของซัพพลายเออร์เกินกว่ากฎหมายในประเทศที่บังคับใช้ ข้อกำหนดของจรรยาบรรณของซัพพลายเออร์จะยังคงมีผลผูกพันไม่ว่าอย่างไรก็ตาม

ความมุ่งมั่นต่อสิทธิมนุษยชนและสภาพการทำงานที่มีมนุษยธรรม

1. การห้ามใช้แรงงานเด็กและการจ้างงานวัยรุ่น

ห้ามใช้แรงงานเด็กในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต การแปรรูป หรือการบริการ ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ำของอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยอายุขั้นต่ำในการรับเข้าทำงานและการห้ามใช้แรงงานเด็ก และต้องดำเนินมาตรการที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อป้องกันการจ้างงานบุคคลที่อายุต่ำกว่าอายุขั้นต่ำตามกฎหมาย ห้ามมิให้รับเด็กและผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีเข้าทำงานใดก็ตามที่โดยลักษณะหรือสถานการณ์ที่ดำเนินงานนั้นอาจเป็นภัยต่อสุขภาพ ความปลอดภัย หรือศีลธรรม ห้ามนำเด็กและผู้เยาว์ไปใช้งาน จัดหา หรือเสนอให้เพื่อกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการผลิตและการค้ายาเสพติด เพื่อการค้าประเวณี เพื่อการผลิตหรือการมีส่วนร่วมในสื่อสามกอนาจาร

2. การห้ามใช้แรงงานบังคับหรือแรงงานภาคบังคับ

ห้ามมิให้มีการว่าจ้างแรงงานบังคับทุกประเภท ซึ่งประกอบด้วยงานหรือบริการใดก็ตามที่เรียกร้องเอาจากบุคคลที่ถูกข่มขู่ว่าจะมีบทลงโทษและบุคคลนั้นไม่ได้เสนอตัวด้วยความสมัครใจ ตัวอย่างเช่น ผลอันเกิดจากแรงงานขัดหนี้หรือการค้ามนุษย์ ห้ามมิให้มีรูปแบบใดก็ตามของการเป็นทาส การปฏิบัติเยี่ยงทาส ความเป็นทาส หรือรูปแบบอื่น ๆ ของการใช้อำนาจหรือการกดขี่ในสภาพแวดล้อมการทำงาน เช่น การแสวงประโยชน์ทางเศรษฐกิจหรือทางเพศอย่างสุดโต่ง และการทำให้รู้สึกอัปยศ ห้ามมิให้มีการบังคับให้พนักงานเข้ารับการจ้างงาน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยใช้ความรุนแรงหรือการข่มขู่ ห้ามมิให้กระทำความรุนแรง การบีบบังคับ หรือการคุกคามทางวาจา ทางจิตใจ ทางวัตถุ ทางเพศ หรือทางร่างกายต่อบุคคลทุกคน

3. โอกาสที่เท่าเทียมกันและการไม่เลือกปฏิบัติ

ห้ามมิให้มีการเลือกปฏิบัติไม่ว่าในรูปแบบใดในบริบทของความสัมพันธ์ในการจ้างงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การกีดกัน การให้สิทธิพิเศษ หรือการเลือกปฏิบัติบนพื้นฐานของสัญชาติ ชาติพันธุ์ ภูมิหลังทางสังคม สถานะสุขภาพ ความพิการ รสนิยมทางเพศ อายุ เพศ ความคิดเห็นทางการเมือง ศาสนา หรืออุดมการณ์ เว้นแต่จะได้รับการให้เหตุผลโดยชอบธรรมไว้ในข้อกำหนดสำหรับการจ้างงาน

4. สิทธิของแรงงาน

ซัพพลายเออร์ทุกรายต้องมั่นใจว่าพนักงานของตนมีสิทธิเสรีภาพในการรวมตัวเป็นสมาคม ซึ่งรวมถึงสิทธิในการเข้าร่วมหรือจัดตั้งองค์กรหรือสหภาพแรงงาน เพื่อต่อรองร่วมกันและใช้สิทธิร่วมกัน ( เช่น สิทธิในการนัดหยุดงาน) การใช้สิทธิเหล่านี้ต้องไม่ส่งผลให้เกิดการเลือกปฏิบัติหรือการใช้มาตรการตอบโต้พนักงานที่เกี่ยวข้อง ในบริบทของการเคารพสิทธิเหล่านี้ ซัพพลายเออร์จะต้องรับผิดชอบต่อพนักงานที่ได้รับการว่าจ้างผ่านผู้ให้บริการย่อย

5. ชั่วโมงการทำงานและค่าตอบแทน

ชั่วโมงการทำงาน (รวมถึงค่าล่วงเวลา) ต้องเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้กับสถานที่จ้างงานหรืออนุสัญญา ILO ที่เกี่ยวข้อง ซัพพลายเออร์แต่ละรายต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าค่าจ้างที่จ่ายอย่างน้อยเท่ากับค่าจ้างขั้นต่ำที่กำหนดโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ ในกรณีที่ไม่มีค่าจ้างขั้นต่ำตามกฎหมายหรือตามจารีตประเพณี ค่าจ้างที่จ่ายจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดพื้นฐานตามกฎหมายของสถานที่จ้างงาน นอกจากนี้ จะต้องไม่มีการเลือกปฏิบัติ การเลือกปฏิบัติจะเห็นได้ชัดเป็นการเฉพาะหากไม่ได้รับค่าจ้างเท่ากันสำหรับงานที่เท่าเทียมกัน

6. สุขภาพและความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

ซัพพลายเออร์ทุกรายต้องมั่นใจว่ามีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ และใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อป้องกันการบาดเจ็บต่อสุขภาพและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในขณะที่ปฏิบัติงาน มาตรการดังกล่าวอย่างน้อยต้องเป็นไปตามข้อกำหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่บังคับใช้ตามกฎหมายของสถานที่จ้างงาน นอกจากนี้ ซัพพลายเออร์ควรพยายามปรับปรุงมาตรการด้านสุขภาพและความปลอดภัยในสถานที่ทำงานอย่างต่อเนื่อง 

7. การว่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย

หากจ้างบุคคลภายนอก (เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยส่วนตัวหรือสาธารณะ) เพื่อปกป้องโครงการทางธุรกิจ ซัพพลายเออร์ต้องตรวจสอบให้แน่ใจโดยอาศัยคำแนะนำและการกำกับดูแลว่าสิทธิขั้นพื้นฐานของพนักงานตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ II นี้นั้นได้รับการปกป้อง

การปกป้องสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

1. การลดการใช้พลังงานและการปล่อยมลพิษ

ซัพพลายเออร์แต่ละรายได้รับการสนับสนุนให้กำหนดเป้าหมายและใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดและลดการปล่อยมลพิษทางอากาศที่เป็นอันตราย การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการใช้พลังงานให้เหลือน้อยที่สุด นอกจากนี้ ควรจัดให้มีการชดเชยสำหรับการปล่อยมลพิษที่ไม่สามารถลดได้

2. ประสิทธิภาพของทรัพยากร

ซัพพลายเออร์แต่ละรายควรพยายามเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรของวัสดุใดก็ตามที่ใช้ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมทางธุรกิจของตน มีความคาดหมายให้มีการใช้ความพยายามที่เหมาะสมในการลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้น (เช่น ด้วยมาตรการรีไซเคิลและการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่) ทั้งนี้ ควรมีการเลือกวัสดุเพิ่มเติมสำหรับการรีไซเคิล

3. การห้ามใช้สารอันตรายและของเสีย

เพื่อป้องกันมิให้ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมกลายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ซัพพลายเออร์แต่ละรายต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการห้ามผลิตสินค้าที่มีการเติมสารปรอทและการใช้สารปรอทและสารประกอบของสารปรอทในกระบวนการผลิต ตลอดจนการห้ามการแปรรูปของเสียจากสารปรอท (อนุสัญญามินามาตะ) ซึ่งเป็นเช่นเดียวกับการห้ามการผลิตและการใช้สารเคมีตามอนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน (POPs Convention) ซัพพลายเออร์แต่ละรายต้องจัดระเบียบการจัดการ การเก็บรวบรวม การจัดเก็บ และการกำจัดของเสียในลักษณะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่บังคับใช้ และปฏิบัติตามคำสั่งห้ามส่งออกและนำเข้าของเสียอันตรายและของเสียอื่น ๆ ตามอนุสัญญาบาเซล

4. การรักษาความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์

ซัพพลายเออร์แต่ละรายจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงของดินที่เป็นอันตราย มลพิษทางน้ำ มลพิษทางอากาศ การปล่อยเสียง หรือการใช้น้ำมากเกินไป ซึ่งอาจทำให้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการได้อาหารมาและการผลิตอาหารลดลงหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพของบุคคล นอกจากนี้ ต้องไม่มีการปฏิเสธมิให้บุคคลใดก็ตามเข้าถึงน้ำดื่มที่ปลอดภัยหรือเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขอนามัย ที่ดิน ป่าไม้ และน้ำซึ่งเป็นที่พึ่งในการดำรงชีวิตของผู้คนจะต้องไม่ถูกยึดหรืออพยพคนออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อวัตถุประสงค์ในการได้มา การพัฒนา หรือการใช้งานอื่น ๆ 

ความซื่อสัตย์ จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริต

1. ความมุ่งมั่นในการต่อต้านการให้สินบนและการต่อต้านการทุจริต

BayWa r.e. ขอประณามการให้สินบนและการทุจริตในทุกรูปแบบ ซัพพลายเออร์ทั้งหมดและพนักงานต้องปฏิบัติตนในลักษณะที่ทำให้แน่ใจว่าจะไม่สามารถเกิดการพึ่งพา ข้อผูกพัน หรืออิทธิพลส่วนบุคคล และแม้กระทั่งการหลีกเลี่ยงลักษณะที่ปรากฏของพฤติกรรมดังกล่าว ซัพพลายเออร์แต่ละรายและพนักงานของซัพพลายเออร์ควรทำการตัดสินใจบนพื้นฐานข้อเท็จจริงอย่างแท้จริง และไม่ถูกชักจูงโดยผลประโยชน์ทางการเงินส่วนบุคคลและส่วนตัว เป็นที่คาดหมายว่าการปฏิบัติอย่างมืออาชีพของซัพพลายเออร์และพนักงานทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับในประเทศและระหว่างประเทศที่บังคับใช้และบนพื้นฐานความยุติธรรม

2. การปกป้องข้อมูลและการรักษาความลับ

ซัพพลายเออร์แต่ละรายต้องปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับที่ได้รับมาในระหว่างการดำเนินธุรกิจ รักษาความลับ และปฏิบัติตามข้อกำหนดในประเทศและระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องในด้านกฎหมายคุ้มครองข้อมูล

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณของซัพพลายเออร์

BayWa r.e. ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบว่ามีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของซัพพลายเออร์ ซัพพลายเออร์ต้องให้ข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษรแก่ BayWa r.e. เพื่อส่งเสริมวัตถุประสงค์นี้ ซัพพลายเออร์ต้องให้คำแนะนำและป้อนข้อมูลในเอกสารที่เกี่ยวข้องใดๆก็ตามที่มอบให้กับ BayWa r.e. เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบดังกล่าว ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของซัพพลายเออร์ ซัพพลายเออร์มีหน้าที่ต้องเริ่มมาตรการแก้ไขที่จำเป็นในทันทีและโดยอิสระ

การรายงานการละเมิดและภาระหน้าที่ในการให้ความร่วมมือ

หากซัพพลายเออร์ได้รับทราบว่ามีการละเมิดจรรยาบรรณของซัพพลายเออร์ จะต้องรายงานการละเมิดดังกล่าวโดยไม่ชักช้า ซัพพลายเออร์จะต้องให้ความร่วมมือในมาตรการเกี่ยวกับสืบสวน ผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของซัพพลายเออร์ ตลอดจนการเคารพในสิทธิของพนักงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปกป้องข้อมูลและการปกป้องความลับทางธุรกิจ จะต้องได้รับการปกป้องในรายงาน ข้อความข้างต้นยังใช้กับการละเมิดโดยบุคคลที่สามที่ว่าจ้างโดยซัพพลายเออร์ (เช่น ซัพพลายเออร์หรือผู้รับจ้างช่วง) อีกด้วย รายงานเกี่ยวกับการละเมิดจรรยาบรรณของซัพพลายเออร์สามารถส่งไปยัง BayWa r.e. - ในรูปแบบที่ไม่เปิดเผยชื่อด้วยเช่นกัน - ผ่านทาง digital whistleblower system

BayWa r.e. และซัพพลายเออร์ตกลงที่จะละเว้นจากการใช้มาตรการเลือกปฏิบัติหรือมาตรการทางวินัยกับผู้แจ้งเบาะแสในบริบทของการจัดการรายงานดังกล่าวข้างต้น

กลับไปด้านบนสุด