เลือกภาษา
เว็บช็อป ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เลือกเว็บไซต์อื่น
เว็บไซต์ปัจจุบัน:
เว็บช็อป ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เว็บไซต์ / ประเทศ
ภาษา
โซเชียลมีเดีย
เว็บไซต์องค์กร
เว็บไซต์ / ประเทศ
ภาษา
โซเชียลมีเดีย
เว็บช็อป ออสเตรีย
ประเทศบอลติก เว็บช็อป
เว็บช็อป สาธารณรัฐเช็ก
เว็บช็อป ฝรั่งเศส
เว็บช็อป เยอรมนี
เว็บช็อป อิตาลี
เว็บช็อปสแกนดิเนเวีย
เว็บช็อป สเปน
สหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์
เว็บไซต์ / ประเทศ
ภาษา
โซเชียลมีเดีย
เว็บช็อปบราซิล
เว็บช็อป แคนาดา
เว็บช็อป โคลัมเบีย
เว็บช็อป เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา
เว็บช็อป สหรัฐอเมริกา
เว็บไซต์ / ประเทศ
ภาษา
โซเชียลมีเดีย
ทวีปออสเตรเลีย
ทวีปออสเตรเลีย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยทั่วไปของการจัดส่งและการชำระเงิน

กรอบข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยทั่วไป (ไทย)

ของ BayWa r.e. Solar Systems Co., Ltd. (ต่อไปในที่นี้เรียกว่า “BayWa r.e.”)

กรอบข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยทั่วไปเหล่านี้ (ต่อไปในที่นี้เรียกว่า “กรอบข้อกำหนด”) ใช้กับธุรกรรม/ข้อตกลงทางกฎหมายทั้งหมด รวมถึงธุรกรรมระดับรองและธุรกรรมเสริมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งมีจุดประสงค์/ที่มาโดยตรงหรือโดยอ้อมคือการกระจาย (การขาย) ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนโดย BayWa r.e.

ธุรกรรมทางธุรกิจ รวมถึงข้อเสนอ (“ข้อเสนอ”) ใบสั่งซื้อ (“PO”) ใบแจ้งหนี้ (“ใบแจ้งหนี้”) ธุรกรรมเสริม ธุรกรรมระดับรอง และธุรกรรมที่ดำเนินการทั้งหมด ตลอดจนข้อเสนอก่อนหน้าของ BayWa r.e. จะอยู่บนพื้นฐานของข้อกำหนดและเงื่อนไขของกรอบข้อกำหนดเท่านั้น นอกจากนี้ยังใช้กับภาระผูกพันทางกฎหมายซึ่งมีที่มาโดยตรงหรือโดยอ้อมอยู่ในธุรกรรมทางธุรกิจระหว่าง BayWa r.e. และคู่ค้าทางธุรกิจ/ลูกค้า (ต่อไปในที่นี้เรียกว่า "ลูกค้า") รวมถึงสำหรับความสัมพันธ์ทางธุรกิจในอนาคตระหว่างบุคคลเหล่านี้ หาก BayWa r.e. อ้างถึงสิ่งเหล่านี้ ทั้งนี้ จะเรียก BayWa r.e. และลูกค้าแต่ละรายว่า "คู่สัญญาหนึ่งฝ่าย" และเรียกรวมกันว่า "คู่สัญญา”

1. คำจำกัดความ

“บริษัทในเครือ” หมายถึงบริษัทที่ควบคุมโดยตรงหรือโดยอ้อม ถูกควบคุม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมร่วมกันกับบริษัทอื่น 

“การควบคุม” หมายถึง: (i) ความเป็นเจ้าของโดยตรงหรือโดยอ้อมมากกว่า 50% (ร้อยละห้าสิบ) ของสิทธิในการออกเสียงหรือหุ้น (ii) สิทธิในการเสนอชื่อมากกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกของฝ่ายบริหาร หรือ (iii) ความสัมพันธ์ทางสัญญาอื่นใดที่ให้สิทธิ์แก่บริษัทในการกำกับธุรกิจของบริษัทอื่น

“การส่งมอบ” หมายถึง EX WORKS BayWa r.e. Warehouse (INCOTERMS 2020) เว้นแต่จะตกลงเป็นอย่างอื่นโดยคู่สัญญาหรือตามที่ BayWa r.e. ระบุภายใต้ข้อเสนอและ/หรือใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวข้อง

“ปลายทาง” หมายถึงสถานที่ที่คู่สัญญาตกลงว่าจะส่งมอบผลิตภัณฑ์

“ETD” หมายถึงเวลาออกเดินทางโดยประมาณ

“เหตุสุดวิสัย” หมายถึงเหตุการณ์ใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผลของฝ่ายที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงไฟไหม้ น้ำท่วม การนัดหยุดงาน โรคระบาด และการหยุดชะงักของการผลิตที่ไม่ได้เป็นผลมาจากการกระทำของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือคำสั่งทางปกครอง ซึ่งไม่สามารถป้องกันได้โดยผู้ที่มีความสมเหตุสมผล รอบคอบ และมีประสบการณ์ และส่งผลกระทบอย่างมากในทางลบต่อการปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง

“การรับประกันของผู้ผลิต” หมายถึงการรับประกัน การประกัน คำมั่นสัญญา การรับรองโดยผู้ผลิตสินค้า

“ผลิตภัณฑ์” หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้โดย BayWa r.e. ภายใต้ข้อเสนอและ/หรือใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวข้อง

“ราคาซื้อ” หรือ “ราคา” หมายถึงราคาของผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้โดย BayWa r.e. ภายใต้ข้อเสนอและ/หรือใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวข้อง ราคาซื้อยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และ/หรือภาษีที่เกี่ยวข้องอื่นใดก็ตาม ภาษีศุลกากร อากร และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

 

2. การส่งมอบสินค้า

2.1 เงื่อนไขของการส่งมอบ ปลายทาง และระยะเวลาในการส่งมอบจะระบุไว้โดย BayWa r.e. ภายใต้ข้อเสนอและ/หรือใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวข้อง

2.2 ในกรณีของการส่งมอบที่ล่าช้าอันมีสาเหตุมาจาก BayWa r.e. แต่เพียงผู้เดียวหรือโดยส่วนใหญ่ และเพื่อเป็นการชดเชยโดยเฉพาะเพียงอย่างเดียวของลูกค้า เมื่อได้รับการเรียกร้องจากลูกค้า BayWa r.e. จะต้องชำระค่าเสียหายในอัตรารายวัน 0.02% (ร้อยละศูนย์จุดศูนย์สอง) สำหรับมูลค่าของการจัดส่งล่าช้าใด ๆ ซึ่งคำนวณโดยเริ่มในวันที่ 15 (สิบห้า) ตามปฏิทินจากเดิมที่ยืนยัน ETD ของการจัดส่งที่ได้รับผลกระทบซึ่งถูกเลื่อนออกไป ความรับผิดสูงสุดของ BayWa r.e. สำหรับการส่งมอบล่าช้าจะต้องไม่เกิน 1% (ร้อยละหนึ่ง) ของมูลค่าของการส่งมอบล่าช้า

2.3 ลูกค้าจะต้องดำเนินการตรวจสอบการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้เสร็จสิ้นภายในหนึ่ง (1) วันหลังจากการส่งมอบที่ปลายทาง และต้องแจ้งให้ BayWa r.e. ทราบทันทีหากมีข้อบกพร่อง (ถ้ามี)

2.4 ราคาสินค้าจะไม่รวมค่าขนส่งและบริการอื่นใดก็ตามที่ BayWa r.e. จัดให้ซึ่งเกี่ยวข้องกับการส่งมอบสินค้าที่ปลายทาง

2.5 BayWa r.e. จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์จะถูกส่งไปยังลูกค้าที่ปลายทาง ปราศจากข้อผิดพลาดในการออกแบบ ข้อบกพร่อง ความขาดตกบกพร่อง การละเว้น การไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ความล้มเหลว การทำงานผิดปกติ ความผิดปกติ หรืออื่น ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะด้านประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ (รวมถึงการออกแบบ วัสดุ หรือฝีมือการผลิต) และที่ BayWa r.e. รับผิดชอบ (“ข้อบกพร่อง”)

2.6 BayWa r.e. จะแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีเมื่อ BayWa r.e. มีเหตุผลให้เชื่อได้ว่ากำหนดการส่งสินค้าอาจไม่เป็นไปตามที่กำหนด  BayWa r.e. จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อลดความล่าช้าในกำหนดการส่งมอบ รวมถึงใช้วิธีการจัดส่งที่แตกต่างกันและการจัดส่งบางส่วน

2.7 ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบในการจัดการและค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับบัญชีของตนเอง ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสินค้าเทียบกับรายการบรรจุภัณฑ์ที่ BayWa r.e. จัดหาให้ BayWa r.e. มีสิทธิ์ให้ตัวแทนของตนเข้าร่วมการตรวจสอบโดยออกค่าใช้จ่ายเอง หากพบข้อบกพร่องใด ๆ ระหว่างการตรวจสอบ จะต้องจัดทำบันทึกโดยละเอียดและลงนามโดยตัวแทนของทั้งสองฝ่าย  หากพบข้อบกพร่องใด ๆ ที่เกิดจาก BayWa r.e. แต่เพียงผู้เดียวในระหว่างการตรวจสอบ BayWa r.e. จะเสริมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่เสียหายดังกล่าวตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

 

3. เงื่อนไขการชำระเงินและการออกใบแจ้งหนี้

3.1 เงื่อนไขการชำระเงินจะเป็น 100% (ร้อยละหนึ่งร้อย) ของราคาซื้อ

3.2 ราคาซื้อจะไม่รวมค่าขนส่งและบริการอื่นใดที่ BayWa r.e. จัดให้ซึ่งเกี่ยวข้องกับการส่งมอบสินค้าที่ปลายทาง

3.3 จำนวนเงินที่ค้างชำระจะต้องเสียดอกเบี้ยในอัตรา 0.02% (ร้อยละศูนย์จุดศูนย์สอง) ต่อวันนับจากวันที่ 15 (สิบห้า) หลังจากวันครบกำหนดสำหรับการชำระเงินดังกล่าว จนกว่า BayWa r.e. จะได้รับเงินเต็มจำนวน

3.4 ลูกค้าจะต้องชำระราคาซื้อให้กับ BayWa r.e. โดยการโอนเงินผ่านระบบธนาคาร (T/T) ไปยังบัญชีธนาคารที่กำหนดโดย BayWa r.e. เงื่อนไขการชำระเงินจะเป็นไปตามกรอบงาน เว้นแต่จะตกลงเป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษรโดยคู่สัญญา

3.5 ราคาซื้อจะต้องชำระเข้าบัญชีธนาคารตามที่แสดงในใบแจ้งหนี้ เว้นแต่จะมีการแจ้งเป็นอย่างอื่น เป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของ BayWa r.e.

3.6 ค่าธรรมเนียมการยกเลิก: หากด้วยเหตุผลใดก็ตาม ยกเว้นเหตุสุดวิสัย ลูกค้ายกเลิกใบสั่งซื้อที่มีผลผูกพันภายใน 30 (สามสิบ) วันปฏิทินก่อนวัน ETD ลูกค้าจะต้องชำระเงินให้ BayWa r.e. เป็นจำนวนเงินเท่ากับ 10% (ร้อยละสิบ) ของยอดรวมของใบสั่งซื้อ (“ค่าธรรมเนียมการยกเลิก”) ค่าธรรมเนียมการยกเลิกคือ 5% (ร้อยละห้า) ของยอดรวมของ PO หากยกเลิก PO มากกว่า 30 (สามสิบ) วันตามปฏิทิน แต่น้อยกว่า 50 (ห้าสิบ) วันตามปฏิทินก่อนหน้า ETD

3.7 BayWa r.e. จะออกใบแจ้งหนี้โดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถกระทำได้ตามสมควรหลังจากการส่งมอบสินค้าที่ปลายทาง  ลูกค้าจะต้องชำระเงินเต็มจำนวนก่อน ETD ไปยังบัญชีธนาคารที่ BayWa r.e. กำหนดไว้ เว้นแต่จะมีการตกลงเป็นอย่างอื่น การชำระเงินทั้งหมดจะกระทำโดยลูกค้าให้แก่ BayWa r.e. โดยไม่มีการหักลบหรือหักกลบลบหนี้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม เว้นแต่ BayWa r.e. จะตกลงหรือสละสิทธิ์เป็นอย่างอื่น

3.8 BayWa r.e. ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือยุติกรอบข้อกำหนดทันทีในกรณีที่ลูกค้าผิดนัดหรือมีความล่าช้าในการชำระเงินใด ๆ ก็ตาม  เมื่อลูกค้าแก้ไขการชำระเงินล่าช้าแล้ว BayWa r.e. จะแจ้งให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับกำหนดการส่งมอบใหม่และสงวนสิทธิ์ในการเจรจาราคาซื้อใหม่ตามความผันผวนของตลาด

3.9 BayWa r.e. ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือยุติกรอบข้อกำหนดทันทีในกรณีที่ลูกค้าผิดนัดหรือล่าช้าในการเปิด L/C เมื่อลูกค้าได้แก้ไขสถานการณ์เริ่มต้นแล้ว BayWa r.e. จะแจ้งให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับกำหนดการส่งมอบใหม่และสงวนสิทธิ์ในการเจรจาต่อรองราคาซื้อใหม่ตามความผันผวนของตลาด

3.10 BayWa r.e. จะซื้อประกันภัยสำหรับการจัดส่งตามข้อกำหนดทางการค้า (INCOTERMS 2020) ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงด้านการขนส่งขั้นต่ำ เว้นแต่จะมีการตกลงเป็นอย่างอื่น

 

4. กรรมสิทธิ์; ความเสี่ยงต่อการสูญหาย; การรับประกันสินค้า

4.1 กรรมสิทธิ์ในผลิตภัณฑ์แต่ละรายการจะโอนเป็นของลูกค้าโดยอัตโนมัติเมื่อมีการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ปลายทางและการชำระเงินเต็มจำนวนตามราคาซื้อ ลูกค้ามีหน้าที่ต้องจัดการกับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดอย่างระมัดระวังจนกว่าจะโอนกรรมสิทธิ์ในผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้กับลูกค้า

4.2 ความเสี่ยงต่อการสูญหายหรือเสียหายของผลิตภัณฑ์จะส่งต่อไปยังลูกค้าเมื่อส่งมอบที่ปลายทาง

4.3 ลูกค้าจะมีสิทธิทั้งหมดที่กำหนดไว้ในการรับประกันของผู้ผลิต

 

5. ความรับผิดของ BayWa r.e.

5.1 BayWa r.e. ขอปฏิเสธและจะไม่มีความรับผิดชอบหรือความรับผิดใด ๆ สำหรับความเสียหายหรือการบาดเจ็บต่อบุคคลหรือทรัพย์สิน หรือสำหรับการสูญเสียหรือการบาดเจ็บอื่น ๆ ที่เกิดจากสาเหตุใดก็ตามที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ใดก็ตามของตนหรือการใช้งานผลิตภัณฑ์เหล่านั้น ทั้งนี้ เป็นไปตามขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้

5.2 ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต ไม่ว่าในกรณีใด BayWa r.e. จะไม่รับผิดชอบต่อลูกค้าหรือบุคคลที่สามที่เรียกร้องผ่านลูกค้า สำหรับการสูญเสียผลกำไร การสูญเสียการใช้งาน หรือการหยุดทำงานของอุปกรณ์ หรือสำหรับค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา ค่าเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง หรือค่าเสียหายจำเพาะไม่ว่าประเภทใดก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม ซึ่งเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ แม้ว่า BayWa r.e. จะได้รับแจ้งแล้วถึงความเป็นไปได้ของค่าเสียหายดังกล่าว

5.3 ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต ความรับผิดโดยรวมของ BayWa r.e. หากมี ในค่าเสียหายหรืออย่างอื่น จะต้องไม่เกินราคาซื้อที่ลูกค้าจ่ายให้แก่ BayWa r.e. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการตกแต่งซึ่งก่อให้เกิดการเรียกร้องการรับประกัน

5.4 ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าขนส่ง การจัดเก็บ การขนส่ง และ/หรือค่าขนส่งใหม่ การสูญเสียการขายต่อ (ถ้ามี) ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการละเมิดข้อผูกพันหลักตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง และ/หรือการยกเลิกหรือการยุติกรอบข้อกำหนดโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ยกเว้นข้อผูกพันและความรับผิดอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ภายใต้กรอบข้อกำหนด

5.5 คู่สัญญาตกลงว่า ไม่ว่าในกรณีใด BayWa r.e. จะไม่รับผิดต่อการขอรับหรือการลงทะเบียนหนังสืออนุญาต ใบอนุญาต ความยินยอม คำอนุญาต หรือการอนุมัติจากกระทรวง ทบวง หน่วยงานของรัฐ คณะกรรมการการลงทุน หรือหน่วยงานที่มีอำนาจใด ๆ ก็ตาม ลูกค้ารับรองว่าจะปฏิบัติตามและทำให้ลูกค้าของตนปฏิบัติตามสิทธิ ความรับผิดชอบ หรือผลประโยชน์ที่บังคับใช้กับลูกค้าภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ เว้นแต่จะมีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในที่นี้

5.6 คู่สัญญาจะไม่ละเมิดข้อผูกพันภายใต้กรอบข้อกำหนด ตราบเท่าที่และจนถึงขอบเขตที่การปฏิบัติตามข้อผูกพันที่เกี่ยวข้องนั้นเป็นไปไม่ได้อันเป็นผลมาจากเหตุสุดวิสัย และฝ่ายที่ได้รับผลกระทบได้แจ้งให้อีกฝ่ายทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วโดยไม่ล่าช้าจนเกินควร

5.7 หากการดำเนินการตามข้อผูกพันของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกขัดขวางเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันเป็นเวลาสามสิบ (30) วันตามปฏิทินติดต่อกันด้วยเหตุผลของเหตุสุดวิสัย ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถส่งหนังสือแจ้งต่ออีกฝ่ายหนึ่งถึงการยุติข้อเสนอที่ได้รับผลกระทบ ในกรณีนี้ การยุติจะมีผลภายในเจ็ด (7) วันตามปฏิทินหลังจากที่ได้รับแจ้ง

 

6. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

6.1 ลูกค้ายอมรับว่าสิทธิใดก็ตามและทั้งหมดในและต่อทรัพย์สินทางปัญญาของ BayWa r.e. อันเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ เป็นและยังคงเป็นทรัพย์สินของ BayWa r.e. ต่อไป และลูกค้าต้องไม่ตั้งคำถามหรือโต้แย้งความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวโดย BayWa r.e. ไม่ว่าในเวลาใดก็ตามในระหว่างหรือหลังจากการหมดอายุหรือการยุติกรอบข้อกำหนด ไม่ว่าจะในทางใดก็ตาม  ซอฟต์แวร์ทั้งหมด แม้ว่าจะฝังอยู่ในผลิตภัณฑ์ ล้วนได้รับใบอนุญาตและไม่ได้จำหน่ายโดย BayWa r.e.  ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้ให้ไว้อย่างชัดแจ้งภายใต้กรอบข้อกำหนด

6.2 BayWa r.e. ขอมอบใบอนุญาตแบบไม่ผูกขาดและไม่สามารถถ่ายโอนได้ให้แก่ลูกค้า โดยปราศจากสิทธิ์ในการอนุญาตช่วง การนำเข้า การเสนอขาย หรือการขายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าที่ขายต่อ ลูกค้าจะต้องไม่แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ใดก็ตามไม่ว่าในทางใด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดฉลาก ประเภท หรือหมายเลขซีเรียล

 

7. การรักษาความลับ

คู่สัญญาจะเก็บรักษาเนื้อหาของกรอบข้อกำหนด ข้อเสนอ และใบแจ้งหนี้ไว้เป็นความลับ ตลอดจนข้อมูลที่เป็นความลับอื่น ๆ เกี่ยวกับคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งและบริษัทสาขาและบริษัทในเครือของคู่สัญญา แต่ไม่รวมข้อมูลที่ (i) ปัจจุบันเป็นหรือกลายเป็นความรู้สาธารณะ นอกเหนือจากการละเมิดกรอบข้อกำหนด (ii) อยู่ในความครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายของคู่สัญญาที่เป็นผู้รับก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ (iii) ได้รับการเปิดเผยโดยชอบด้วยกฎหมายแก่คู่สัญญาที่เป็นผู้รับโดยบุคคลที่สาม โดยที่คู่สัญญาที่เป็นผู้รับไม่ได้ละเมิดต่อภาระหน้าที่ในการรักษาความลับต่อคู่สัญญาฝ่ายที่เปิดเผย หรือ (iv) จัดทำขึ้นด้วยตนเองโดยคู่สัญญาที่เป็นผู้รับ

 

8. การมอบหมาย

คู่สัญญาไม่สามารถเปิดเผย โอน หรือปรับปรุงสิทธิ์ของตนใหม่ภายใต้กรอบข้อกำหนดและ/หรือ PO หรือการรับประกันของผู้ผลิต โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ยกเว้นว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจโอนและเปิดเผยสิทธิ์ทั้งหมดหรือบางส่วน (โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากอีกฝ่ายหนึ่ง) ภายใต้การรับประกันของผู้ผลิต กรอบข้อกำหนด และ/หรือ PO ใดก็ตามให้กับ: (i) บริษัทในเครือ (ii) ธนาคารหรือสถาบันการเงินใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาเงินทุนให้กับโครงการหรือการรีไฟแนนซ์กิจกรรมทางธุรกิจของคู่สัญญาฝ่ายดังกล่าวโดยอาศัยหลักทรัพย์ และ (iii) บุคคลที่สามซึ่งตั้งใจอย่างจริงจังที่จะซื้อโครงการเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีการติดตั้งผลิตภัณฑ์ไว้แล้ว

 

9. การปฏิบัติตาม

9.1 ลูกค้ายืนยันเพื่อตนเอง ผู้ถือหุ้น บุคคลที่ดำเนินการในนามของตน หรือบุคคลที่สามที่ได้รับมอบหมาย (“ตัวแทนของลูกค้า”) ว่าลูกค้าและตัวแทนของลูกค้าจะไม่ (i) เสนอ สัญญา ให้ หรือยอมรับผลประโยชน์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายใดก็ตามต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้มีอำนาจตัดสินใจในบริษัทเอกชน และ (ii) กระทำความผิดทางอาญาโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อ BayWa r.e. หรือบุคคลที่สาม หรือช่วยเหลือในการทำเช่นนั้น รวมถึงการทำข้อตกลงที่จำกัดการแข่งขันในกระบวนการประกวดราคา การติดสินบนและการทุจริต การให้สิทธิประโยชน์ หรือการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองความลับทางธุรกิจ หรือกฎหมายที่บังคับใช้และระเบียบข้อบังคับระหว่างประเทศ (เช่น กฎหมายว่าด้วยการประพฤติทุจริตในต่างประเทศของสหรัฐฯ หรือพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้สินบนของสหราชอาณาจักร)

9.2 ลูกค้าและตัวแทนของลูกค้าจะไม่ทำข้อตกลงที่ไม่เป็นธรรมกับคู่แข่ง ลูกค้า หรือลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์หรือความตั้งใจที่จะป้องกัน จำกัด หรือบิดเบือนการแข่งขันภายใต้กฎหมายป้องกันการผูกขาดที่บังคับใช้

9.3 BayWa r.e. มีสิทธิ์ที่จะยุติกรอบข้อกำหนด ข้อเสนอ หรือ PO โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและปราศจากข้อผูกมัดหรือความรับผิดเพิ่มเติมต่อลูกค้า หากลูกค้าหรือตัวแทนของลูกค้าละเมิดข้อกำหนดใดก็ตามของข้อปฏิบัตินี้ และลูกค้าต้องชดเชยให้ BayWa r.e. สำหรับค่าเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการยุติหรือการเพิกถอนดังกล่าว

 

10. กฎหมายที่ใช้บังคับและการระงับข้อพิพาท

10.1 กรอบข้อกำหนดจะได้รับการควบคุมและตีความตามกฎหมายของประเทศไทย (“กฎหมายที่บังคับใช้”)

10.2 คู่สัญญาจะพยายามแก้ไขข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับกรอบข้อกำหนด รวมถึงคำถามใดก็ตามเกี่ยวกับการมีอยู่ ความถูกต้อง หรือการยุติกรอบข้อกำหนดดังกล่าว ("ข้อพิพาท") อย่างฉันมิตร หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตัดสินว่าข้อพิพาทไม่น่าจะได้รับการแก้ไขยุติอย่างฉันมิตร เมื่อมีการส่งต่อข้อพิพาทโดยคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้ว ข้อพิพาทนั้นจะต้องได้รับการแก้ไขยุติเป็นการเฉพาะและท้ายที่สุดโดยอนุญาโตตุลาการที่ศูนย์อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศในสิงคโปร์ (Singapore International Arbitration Centre หรือ “SIAC”) ตามกฎเกณฑ์ของอนุญาโตตุลาการ ("กฎ SIAC") สำหรับเวลาที่บังคับใช้ ซึ่งกฎ SIAC จะถือว่ารวมอยู่โดยการอ้างอิงในข้อนี้ บัลลังก์อนุญาโตตุลาการจะประกอบด้วย 1 (หนึ่ง) อนุญาโตตุลาการ ภาษาของอนุญาโตตุลาการจะต้องเป็นภาษาอังกฤษ และที่นั่งของอนุญาโตตุลาการจะต้องเป็นประเทศสิงคโปร์

 

11. เบ็ดเตล็ด

11.1 ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรอบข้อกำหนดจะต้องรวมเข้าไว้ในข้อเสนอ PO หรือใบแจ้งหนี้โดยการอ้างอิง อย่างไรก็ตาม คู่สัญญาตกลงว่าในกรณีที่มีความคลาดเคลื่อนหรือความไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อกำหนดใดก็ตามของกรอบข้อกำหนดและข้อกำหนดใดก็ตามของข้อเสนอ PO หรือใบแจ้งหนี้ที่ตามมา ข้อกำหนดล่าสุดที่ตกลงร่วมกันโดยคู่สัญญาจะมีผลบังคับใช้เหนือกว่า

11.2 การแก้ไขและเพิ่มเติมกรอบข้อกำหนดจะมีผลบังคับใช้ก็ต่อเมื่อคู่สัญญาได้ทำเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น

กลับไปด้านบนสุด