Chọn ngôn ngữ
Webshop Đông Nam Á
Chọn trang web khác
Trang web hiện tại:
Webshop Đông Nam Á
Trang web / Quốc gia
Ngôn ngữ
Truyền thông mạng xã hội
Trang web / Quốc gia
Ngôn ngữ
Truyền thông mạng xã hội

Bảo vệ dữ liệu

Bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Theo đó, BayWa r.e. AG và các công ty con (sau đây được gọi chung là "BayWa r.e.") chỉ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn (sau đây gọi là "dữ liệu") trên cơ sở các quy định của pháp luật. Trong tuyên bố bảo vệ dữ liệu này, chúng tôi mong muốn cung cấp cho bạn chi tiết đầy đủ về cách dữ liệu của bạn được xử lý trong công ty của chúng tôi cũng như các yêu cầu và quyền bảo vệ dữ liệu mà bạn được hưởng theo Quy định chung về bảo vệ dữ liệu của Châu Âu (EU GDPR).

Tính đến: Tháng Tám 2023

  1.   Ai chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu và bạn có thể liên hệ với ai?
  2.   Chúng tôi xử lý dữ liệu nào và chúng đến từ những nguồn nào?
  3.   Dữ liệu sẽ được xử lý cho những mục đích nào và trên cơ sở pháp lý nào?
  4.   Xử lý dữ liệu cá nhân cho mục đích quảng cáo
  5.   Xử lý thông tin về uy tín tín dụng
  6.   Ai sẽ nhận dữ liệu của tôi?
  7.   Dữ liệu của tôi được lưu trữ trong thời gian bao lâu?
  8.   Xử lý dữ liệu của ứng viên
  9.   Liên lạc qua email
10.   Thông tin nào được thu thập khi bạn truy cập trang web này?
11.   Chẩn đoán, hiệu chỉnh và tối ưu hóa với Sentry 
12.   Có bất kỳ dữ liệu cá nhân nào được chuyển sang các quốc gia khác không?
13.   Tôi có quyền bảo vệ dữ liệu nào?
14.   Tôi có nghĩa vụ cung cấp dữ liệu không?

1. Ai chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu và bạn có thể liên hệ với ai?

Công ty chịu trách nhiệm là BayWa r.e. AG, Arabellastr. 4, 81925 Munich, email: info(at)baywa-re.com, điện thoại: +49 89 383932 0.
Bạn có thể liên hệ với nhân viên bảo vệ dữ liệu tại BayWa r.e. AG theo địa chỉ công tyhoặc qua email tại datenschutzbeauftragter(at)baywa.de.

2. Chúng tôi xử lý dữ liệu nào và chúng đến từ những nguồn nào?

Chúng tôi xử lý dữ liệu mà chúng tôi nhận được từ bạn khi bắt đầu và duy trìviệc kinh doanh. Chúng tôi cũng xử lý dữ liệu mà chúng tôi nhận được một cách hợp pháp từ các cơ quan tín dụng, hiệp hội bảo vệ tín dụng, các nguồn có thể truy cập công khai (ví dụ: đăng ký kinh doanh, đăng ký của hiệp hội, đăng ký đất đai, phương tiện truyền thông) và các công ty khác mà chúng tôi có mối quan hệ kinh doanh lâu dài.

Phạm vi của dữ liệu cá nhân đó bao gồm:

Dữ liệu chính/liên hệ của bạn như:

 • Đối với khách hàng cá nhân: Họ và tên, địa chỉ, dữ liệu liên hệ (ví dụ: địa chỉ email, số điện thoại, fax), ngày sinh, dữ liệu từ tài liệu nhận dạng đã gửi (bản sao chứng minh thư), thông tin ngân hàng
 • Đối với khách hàng doanh nghiệp hoặc nhà cung cấp: Tên người đại diện theo pháp luật của bạn, công ty, số đăng ký thương mại, mã số thuế GTGT, mã số công ty, địa chỉ, dữ liệu liên hệ của người liên hệ (địa chỉ email, số điện thoại, fax), thông tinngân hàng

Ngoài ra, chúng tôi cũng xử lý các dữ liệu cá nhân bổ sung sau:

 • Thông tin liên quan đến loại và nội dung của việc kinh doanh của chúng tôi như dữ liệu hợp đồng, dữ liệu đơn đặt hàng, dữ liệu bán hàng và nhận hàng, lịch sử khách hàng và nhà cung cấp, tài liệu tư vấn, dữ liệu về phương tiện,
 • Thông tin về tình trạng tài chính của bạn (ví dụ: dữ liệu về uy tín tín dụng),
 • Dữ liệu quảng cáo và bán hàng,
 • Dữ liệu tài liệu (ví dụ: hợp đồng tư vấn), dữ liệu hình ảnh,
 • Thông tin từ các giao dịch điện tử của bạn với BayWa r.e. (ví dụ: địa chỉ IP, dữ liệu đăng nhập), 
 • Dữ liệu khác mà chúng tôi đã nhận được từ bạn trong quá trình tiến hành các việc kinh doanh (ví dụ: trong các cuộc họp với khách hàng),
 • Dữ liệu mà chúng tôi tự tạo từ dữ liệu chính/liên hệ và dữ liệu khác, ví dụ: thông qua các phân tích về yêu cầu của khách hàng và tiềm năng của khách hàng.
 • Tài liệu về tuyên bố chấp thuận của bạn cho việc nhận ví dụ: bản tin.
 • Dữ liệu hình ảnh từ hệ thống giám sát qua video
 • Hình ảnh chụp tại sự kiện công cộng

3. Dữ liệu sẽ được xử lý cho những mục đích nào và trên cơ sở pháp lý nào?

Chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn theo các quy định của Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR) và phiên bản hiện có hiệu lực của Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu Liên bang (BDSG) 2018: 

để tuân thủ nghĩa vụ (trước) hợp đồng (Điều 6 đoạn 1 khoản b của GDPR):
Chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn cho việc bán và phân phối hàng hóa và dịch vụ cũng như các mục đích mua sắm và dịch vụ logistics của công ty cũng như để quản lý và phân tích nhà cung cấp và khách hàng. Cụ thể, dữ liệu được xử lý khi chúng tôi bắt đầu và duy trì việc kinh doanh và thực hiện hợp đồng với bạn, ví dụ như trong các trường hợp sau:

 • Tạo và quản lý tài khoản khách hàng hoặc tài khoản nhà cung cấp
 • Giao hàng
 • Quản lý thẻ khách hàng
 • Tham gia rút thăm trúng thưởng 
 • Gửi thông tin, ví dụ: yêu cầu gửi catalogue

để đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý (Điều 6 Đoạn 1 khoản c của GDPR):
Dữ liệu của bạn phải được xử lý với mục đích đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý khác nhau, ví dụ: theo quy định của Bộ luật Thương mại Đức hoặc Bộ luật Thuế, các quy định về rửa tiền và các quy định riêng về sản phẩm như Pháp lệnh về các chất nguy hiểm.

để bảo vệ lợi ích hợp pháp (Điều 6 Đoạn 1 khoản f của GDPR):
Với mục đích cân bằng lợi ích, dữ liệu có thể được xử lý ngoài phạm vi thực tế cần thiết để thực hiện hợp đồng nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp của chính chúng tôi hoặc lợi ích của bên thứ ba. Xử lý dữ liệu để bảo vệ lợi ích hợp pháp có thể bao gồm các trường hợp sau, ví dụ:

 • Tham vấn và trao đổi dữ liệu với các cơ quan tín dụng và hiệp hội bảo vệ tín dụng để xác định dữ liệu về uy tín tín dụng và duy trì cơ sở dữ liệu về uy tín tín dụng trong toàn tập đoàn để xác định rủi ro vỡ nợ tài chính cho các khách hàng chung; 
 • Quảng cáo hoặc tiếp thị 
 • Các biện pháp quản lý kinh doanh và phát triển hơn nữa các dịch vụ và sản phẩm;
 • Duy trì cơ sở dữ liệu khách hàng toàn tập đoàn để cải thiện dịch vụ khách hàng
 • Các biện pháp để bảo vệ các trang web BayWa r.e. khỏi các hành vi không tuân thủ hoặc bất hợp pháp theo hợp đồng, ví dụ: kiểm soát truy cập, giám sát qua video; 
 • Trong bối cảnh tố tụng.

Với sự chấp thuận của bạn (Điều 6 Đoạn 1 khoản a của GDPR):
Nếu bạn đã chấp thuận cho chúng tôi xử lý dữ liệu của mình, dữ liệu đó sẽ được xử lý theo các mục đích và trong phạm vi đã thỏa thuận trong tuyên bố chấp thuận. Sự chấp thuận đã được đồng thuận, ví dụ: để nhận bản tin của chúng tôi, bạn cũng có thể được thu hồi mọi lúc có hiệu lực trong tương lai. Nếu bạn muốn thực hiện điều này, vui lòng liên hệ với bên được đề cập trong mục 1.  

4. Xử lý dữ liệu cá nhân cho mục đích quảng cáo

Chúng tôi cũng sử dụng dữ liệu của bạn để liên lạc với bạn về các đơn đặt hàng, các sản phẩm nhất định hoặc chiến dịch tiếp thị của bạn và để giới thiệu các sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn có thể quan tâm. 

Bạn có thể phản đối việc sử dụng dữ liệu cá nhân của mình cho mục đích quảng cáo bất kỳ lúc nào, dù là biện pháp chung hay cho các biện pháp cụ thể. BayWa r.e. không thu bất kỳ khoản phí nào cho việc phản đối như vậy. Nếu bạn muốn thực hiện điều này, vui lòng liên hệ với bên được đề cập trong mục 1.  

Đề xuất sản phẩm qua email
Căn cứ các yêu cầu pháp lý của Mục 7 đoạn 3 của Đạo luật Chống Cạnh tranh Không lành mạnh, BayWa r.e. được quyền sử dụng địa chỉ email mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi khi đặt hàng một sản phẩm hoặc dịch vụ với mục đích quảng cáo trực tiếp hàng hóa hoặc dịch vụ tương tự của chính sản phẩm hoặc dịch vụ đó. Bạn sẽ nhận được những đề xuất sản phẩm này từ chúng tôi, bất kể bạn có đăng ký nhận bản tin hay không.

Nếu bạn không còn muốn nhận các đề xuất sản phẩm từ chúng tôi qua e-mail, bạn có thể phản đối việc sử dụng địa chỉ của mình cho mục đích này bất kỳ lúc nào mà không phải chịu bất kỳ chi phí nào, ngoài chi phí truyền dữ liệu ở mức giá tiêu chuẩn. Nếu bạn muốn thực hiện điều này, vui lòng liên hệ với bên được đề cập trong mục 1.  Tất nhiên, mọi email luôn bao gồm một liên kết hủy đăng ký. 

Bản tin
Chúng tôi sử dụng cái gọi là quy trình chọn tham gia kép để gửi bản tin, tức là chúng tôi sẽ chỉ gửi email cho bạn bản tin của chúng tôi nếu bạn đã xác nhận rõ ràng trước với chúng tôi rằng chúng tôi nên kích hoạt dịch vụ bản tin. Sau đó, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email thông báo và yêu cầu bạn xác nhận lại rằng bạn muốn nhận bản tin của chúng tôi bằng cách nhấp vào mộtliên kết có bên trong. 

Nếu sau đó, bạn quyết định không còn muốn nhận bất kỳ bản tin nào từ chúng tôi nữa, bạn có thể hủy điều này bất kỳ lúc nào mà không phải chịu bất kỳ chi phí nào, ngoài chi phí truyền dữ liệu ở mức giá tiêu chuẩn. Bạn chỉ cần thông báo bằng văn bản cho bên được đề cập trong mục 1 trong trường hợp này. Tất nhiên, một liên kết hủy đăng ký cũng được bao gồm trong mỗi bản tin.

5. Xử lý thông tin về uy tín tín dụng

Truyền dữ liệu tới SCHUFA
Trong phạm vi các mối quan hệ hợp đồng đã ký kết với bạn, BayWa r.e. chuyển giao tới SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, dữ liệu cá nhân được thu thập liên quan đến các ứng dụng, việc thực hiện và chấm dứt các việc kinh doanh đó cũng như dữ liệu liên quan đến hành vi gian lận hoặc không tuân thủ hợp đồng. Cơ sở pháp lý cho việc truyền dữ liệu này được thiết lập bởi Điều 6(1)(b) và 6(1)(f) của Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR). Việc truyền dữ liệu theo Điều 6 đoạn 1 khoản f của GDPR chỉ có thể được tiến hành khi được yêu cầu để bảo vệ lợi ích hợp pháp của BayWa r.e. hoặc các bên thứ ba và điều đó không vượt quá lợi ích hoặc các quyền và tự do cơ bản của chủ thể dữ liệu yêu cầu duy trì việc bảo vệ dữ liệu cá nhân. Việc trao đổi dữ liệu với SCHUFA cũng diễn ra với mục đích đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý để thực hiện kiểm tra uy tín tín dụng của khách hàng (Mục 505a và 506 của Bộ luật Dân sự Đức). SCHUFA xử lý dữ liệu nhận được, dữ liệu này cũng được sử dụng cho mục đích xây dựng hồ sơ (tính điểm) để cung cấp cho các đối tác hợp đồng của công ty trong Khu vực kinh tế châu Âu, Thụy Sĩ và các quốc gia thứ ba khác theo yêu cầu (với điều kiện có quyết định đầy đủ của Ủy ban châu Âu về cùng vấn đề) với thông tin được sử dụng, ngoài ra, để đánh giá uy tín tín dụng của các cá nhân. Bạn có thể xem thêm thông tin về các hoạt động của SCHUFA ctrong bảng thông tin SCHUFA theo Điều khoản 14 GDPR hoặc xem trực tuyến tại địa chỉ www.schufa.de/datenschutz

Truyền dữ liệu đến các cơ quan tín dụng khác
BayWa r.e. cũng sử dụng các cơ quan tín dụng sau đây để lấy thông tin tín dụng khi có lợi ích hợp pháp: Bisnode Deutschland GmbH, Robert-Bosch-Straße 11, 64293 Darmstadt, Coface Central Europe Holding AG, Stubenring 24, A-1010 Vienna, CRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373 Munich, Creditreform, Machtlfinger Straße 13, 81302 München, EOS Deutschland GmbH, Gottlieb-Daimler-Ring 7-9, 74906 Bad Rappenau. 

Duy trì cơ sở dữ liệu xếp hạng tín dụng toàn tập đoàn
Nếu chúng tôi đã có được dữ liệu về uy tín tín dụng của bạn trong phạm vi pháp lý cho phép (ví dụ: từ cơ quan tín dụng), chúng tôi sẽ lưu trữ dữ liệu đó trong một hệ thống mà các công ty thuộc Tập đoàn tham gia vào hệ thống Quản lý Tín dụng BayWa có quyền truy cập vào. Mục đích là tạo điều kiện thuận lợi cho việc xử lý giao dịch cho các khách hàng chung và xác định các rủi ro vỡ nợ tài chính. Cơ sở dữ liệu về uy tín tín dụng chỉ được truy cập nếu có lợi ích hợp pháp trong công ty tương ứng của tập đoàn.

6. Ai sẽ nhận dữ liệu của tôi?

Ngay cả khi chúng tôi sử dụng nhà cung cấp dịch vụ trong khixử lý đơn đặt hàng, chúng tôi vẫn là bên chịu trách nhiệm bảo vệ dữ liệu của bạn. Tất cả các nhà thầu có nghĩa vụ theo hợp đồng để xử lý dữ liệu của bạn một cách bảo mật và chỉ xử lý trong phạm vi cần thiết cho việc cung cấp dịch vụ. Các nhà thầu mà chúng tôi ủy quyền sẽ nhận được dữ liệu của bạn nếu được yêu cầu để thực hiện các dịch vụ tương ứng của họ. Các nhà thầu đó bao gồm, ví dụ: các nhà cung cấp dịch vụ CNTT mà chúng tôi cần để vận hành và bảo vệ hệ thống CNTT cũng như các nhà xuất bản quảng cáo và địa chỉ cho các chiến dịch quảng cáo của riêng công ty.

Dữ liệu của bạn sẽ được xử lý trong cơ sở dữ liệu khách hàng của BayWa AG và các công ty con của BayWa, bao gồm BayWa r.e. Các cơ sở dữ liệu khách hàng này hỗ trợ các nỗ lực cải thiện mức độ dữ liệu khách hàng hiện có (dọn dẹp dữ liệu trùng lặp, các chỉ số đã được di chuyển/không còn tồn tại, chỉnh sửa địa chỉ) và tạo ra sự phong phú về dữ liệu từ các nguồn công khai. Dữ liệu này được cung cấp cho các công ty thuộc Tập đoàn BayWa tham gia vào cơ sở dữ liệu khách hàng của BayWa (các công ty tham gia) và có thể được sử dụng cho các chiến dịch tiếp thị trực tiếp được cá nhân hóa (ví dụ: bản tin), tiếp thị trực tuyến có mục tiêu và thiết kế cửa hàng trực tuyến được cá nhân hóa.

Thông qua cơ sở dữ liệu khách hàng, các công ty tham gia phục vụ cùng một khách hàng sẽ có thể sử dụng thông tin về những khách hàng này trong các tổ chức. Cách tiếp cận này nhằm mục đích cung cấp cho khách hàng những thông tin liên quan và cập nhật nhất mọi lúc. Quá trình xử lý lợi ích khách hàng này tạo thành hồ sơ theo định nghĩa của Điều khoản 4 của GDPR; nhưng không có quy trình ra quyết định tự động nào diễn ra. Dữ liệu khách hàng được lưu trữ riêng cho từng công ty, trong đó BayWa AG đóng vai trò là nhà cung cấp dịch vụ cho các công ty tham gia riêng lẻ.

Bạn có thể tìm hiểu tổng quan về các công ty trực thuộc Tập đoàn BayWa AG qua liên kết sau: www.baywa.com/en/group/at_a_glance/group_companies/

Nếu ưu đãi được thực hiện hoặc bán qua cổng thông tin của nhà sản xuất, dữ liệu bạn đã cung cấp sẽ được xử lý trực tiếp trong cổng thông tin của nhà sản xuất. 

Nếu có nghĩa vụ pháp lý và trong bối cảnh tố tụng pháp lý, chính quyền và tòa án cũng như kiểm toán viên bên ngoài cũng có thể nhận được dữ liệu của bạn.

Ngoài ra, các công ty bảo hiểm, ngân hàng, cơ quan tín dụng và nhà cung cấp dịch vụ cũng có thể nhận được dữ liệu của bạn cho mục đích giao kết và hoàn tất hợp đồng và trong trường hợp bán dự án cũng có chủ đầu tư.

7. Dữ liệu của tôi được lưu trữ trong thời gian bao lâu?

Chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn cho đến khi việckinh doanh kết thúc hoặc bảo đảm, bảo hành, thời hiệu áp dụng và thời gian lưu giữ theo luật định hết hạn (ví dụ: theo Bộ luật Thương mại của Đức hoặc Bộ luật thuế) hoặc cho đến khi có bất kỳ tranh chấp pháp lý nào mà dữ liệu được yêu cầu làm bằng chứng đã kết thúc. 

Đối với giám sát qua video, dữ liệu hình ảnh thường được xóa sau bảy ngày.

8. Xử lý dữ liệu của ứng viên

Khi chúng tôi gửi đơn xin việc của bạn đến cổng thông tin việc làm, chúng tôi lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn trong một môi trường hoạt động an toàn để bảo vệ dữ liệu đó khỏi bị mất hoặc bị lạm dụng. Công ty tương ứng của Tập đoàn BayWa r.e. mà bạn đăng ký trong hệ thống quản lý ứng viên của chúng tôi chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu của bạn.

Chi tiết liên hệ của công ty này là kết quả từ quảng cáo tuyển dụng trên Cổng thông tin việc làm của BayWa r.e.

8.1. Chúng tôi xử lý dữ liệu nào và chúng đến từ những nguồn nào?

Là một phần của quy trình ứng tuyển, chúng tôi xử lý cụ thể các danh mục dữ liệu cá nhân sau:

 • Dữ liệu chính (ví dụ: tên, ngày sinh, quốc tịch, nơi cư trú)
 • Tài liệu (ví dụ: chứng chỉ, chứng nhận, sơ yếu lý lịch)
 • Học vấn (ví dụ: dữ liệu về học vấn, trình độ chuyên môn)
 • Dữ liệu kế toán (ví dụ: chi tiết ngân hàng để hoàn trả chi phí ứng tuyển)
 • Dữ liệu liên lạc (ví dụ: email, điện thoại)
 • Dữ liệu nhật ký phát sinh khi sử dụng hệ thống CNTT

Trong các trường hợp riêng lẻ, dữ liệu được xử lý cũng có thể bao gồm các danh mục dữ liệu cá nhân đặc biệt theo Điều 9( 1) của Quy định bảo vệ dữ liệu chung của Châu Âu (GDPR), chẳng hạn như dữ liệu về sức khỏe, tôn giáo hoặc tư cách thành viên công đoàn, nếu bạn cung cấp cho chúng tôi trong bối cảnh ứng dụng của bạn.

8.2. Dữ liệu của tôi sẽ được xử lý cho những mục đích nào và trên cơ sở pháp lý nào?

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn tuân theo Quy định bảo vệ dữ liệu chung của Châu Âu (GDPR), luật bảo vệ dữ liệu quốc gia và các luật quốc gia có liên quan khác.

Quy trình xử lý dữ liệu được sử dụng để thực hiện quy trình đăng ký, để bắt đầu và thiết lập mối quan hệ việc làm với công ty trực thuộc Tập đoàn BayWa r.e mà bạn đã đăng ký.

Cơ sở pháp lý để thực hiện quy trình đăng ký là Điều 6, Đoạn 1 Khoản 1 b của GDPR liên quan đến quy định quốc gia liên quan về việc thực hiện các biện pháp trước hợp đồng để thiết lập mối quan hệ việc làm. Ở Đức, ngoài Điều 6, Đoạn 1 Khoản 1 b của GDPR, nhà lập pháp đã ban hành điều khoản § 26 của Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu Liên bang (BDSG) - xử lý dữ liệu cho mục đích việc làm.

Trong trường hợp các danh mục dữ liệu cá nhân đặc biệt được xử lý, việc này được thực hiện trên cơ sở Điều 9, Đoạn 2 b của GDPR. Nếu công việc mà bạn đã nộp đơn yêu cầu xử lý dữ liệu sức khỏe để đánh giá khả năng làm việc của bạn, điều này được thực hiện trên cơ sở Điều 9, Đoạn 2 h trong GDPR kết hợp với các quy định quốc gia có liên quan.

8.3. Quy trình ứng tuyển diễn ra như thế nào?

Bạn có thể ứng tuyển trực tiếp tại một trong vị trí tuyển dụng của BayWa r.e. Ứng tuyển vào một quảng cáo tuyển dụng đã đăng tải bằng cách nhập dữ liệu của bạn vào mẫu đơn của vị trí được quảng cáo. Ngoài việc nhập thủ công, bạn cũng có tùy chọn chuyển dữ liệu chính nhất định từ hồ sơ XING hoặc LinkedIn của mình, cũng như sử dụng tính năng "Phân tích hồ sơ xin việc" (CV Parsing) vào biểu mẫu ứng tuyển.

Chúng tôi sẽ thông báo về trạng thái xử lý đơn ứng tuyển của bạn qua email. Là một phần của quy trình đăng ký, chúng tôi có thể hỏi bạn liệu chúng tôi có thể gửi các tài liệu ứng tuyển của bạn đến các thư mời làm việc khác phù hợp với hồ sơ của bạn hay không - cũng có thể tại các công ty của Tập đoàn BayWa r.e. - chuyển tiếp hoặc có thể bao gồm chúng trong cơ sở dữ liệu ứng viên của chúng tôi.

Nếu bạn quan tâm đến các vị trí tuyển dụng trên Cổng thông tin việc làm của BayWa r.e., thì chúng tôi có thể hỏi bạn liệu chúng tôi có thể gửi hồ sơ ứng tuyển của bạn đến các vị trí tuyển dụng trong BayWa r.e. hay không. Nếu không có vị trí nào tương ứng với bằng cấp hoặc mong muốn của bạn tại thời điểm ứng tuyển, bạn có thể được đưa vào cơ sở dữ liệu ứng viên của chúng tôi sau khi tham khảo ý kiến trước với bạn.

Chúng tôi không chấp nhận các đơn ứng tuyển bản giấy hoặc gửi qua email đến BayWa r.e. được giới thiệuđể ứng tuyển. Dữ liệu sẽ không được chuyển đến hệ thống quản lý ứng viên. Do đó, các đơn ứng tuyển bản giấy ngay lập tức được xử lý phù hợp với quy định về bảo vệ dữ liệu; Các đơn ứng tuyểnqua email sẽ bị xóa ngay lập tức. Một ngoại lệ đối với trường hợp này là chúng tôi sẽ tiếp nhận đơn ứng tuyển bản giấy hoặc qua email vào một dịp đặc biệt (ví dụ: thiết lập mối quan hệ tại một hội chợ thương mại). Dữ liệu của bạn sẽ được nhập vào hệ thống quản lý ứng viên. Quy trình được mô tả ở trên cũng áp dụng cho các đơn ứng tuyển thuộc loại này.

8.4. Ai sẽ nhận dữ liệu của tôi?

Các công ty trong Tập đoàn BayWa r.e. mà đơn ứng tuyển được gửi đến sẽ chỉ có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn đối với những người nêu trên và các cơ quan liên quan đến quy trình tuyển dụng (ví dụ: giám sát, nhân sự, lĩnh vực chuyên môn, đại diện nhân viên). Nếu những người liên quan đến quy trình ứng tuyển của BayWa r.e. khác thuộc tập đoàn, dữ liệu của bạn có thể được truyền đến người tương ứng trong các trường hợp riêng lẻ.

Chúng tôi sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ để thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng và pháp lý của công ty. Chúng tôi đã ký kết các hợp đồng theo yêu cầu của luật bảo vệ dữ liệu với các nhà cung cấp dịch vụ này, miễn là họ xử lý dữ liệu cá nhân thay mặt chúng tôi. Để quản lý ứng viên, chúng tôi sử dụng giải pháp phần mềm từ hệ thống rexx GmbH, Süderstraße 75-79, 20097 Hamburg, giải pháp này phù hợp với chúng tôi như một trình xử lý.

8.5. Dữ liệu cá nhân có được chuyển sang nước thứ ba không?

Khi ứng tuyển vào Tập đoàn BayWa r.e. bên ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA), dữ liệu được chuyển giao trên cơ sở Điều 49, Đoạn 1 b của GDPR, trừ khi không có bảo đảm bảo vệ dữ liệu thích hợp nào khác.

Trung tâm dữ liệu cho nền tảng ứng dụng GmbH của hệ thống rexx mà chúng tôi sử dụng được đặt tại Đức.

8.6. Dữ liệu của tôi được lưu trong thời gian bao lâu?

Chúng tôi phải lưu dữ liệu của bạn trong khoảng thời gian 6 tháng để đáp ứng các yêu cầu pháp lý đối với việc xử lý đúng đơn ứng tuyển và để có thể trả lời các câu hỏi liên quan đến đơn ứng tuyển và/hoặc việc từ chối đơn ứng tuyển đó.
6 tháng sau khi hoàn tất quy trình tuyển dụng, tức là sau khi bạn nhận được thông tin chấp nhận hoặc từ chối tuyển dụng từ chúng tôi, dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được xóa. Dữ liệu nội dung đơn ứng tuyển ẩn danh được tạo cho mục đích thống kê.

Ngay sau khi bạn đồng ý để được thêm vào cơ sở dữ liệu ứng viên của chúng tôi, dữ liệu của bạn sẽ được lưu trữ và xử lý ở đó trong khoảng thời gian 12 tháng. Sau khoảng thời gian này, dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được xóa.

Ngay sau khi bạn nhận được lời mời làm việc từ một công ty thuộc Tập đoàn BayWa r.e. và bạn đã đồng ý tham gia vào quy trình ứng tuyển liên quan, dữ liệu của bạn sẽ được truyền đến công ty tương ứng. Khoảng thời gian lưu giữ được đề cập ban đầu là 6 tháng sau khi quy trình tuyển dụng kết thúc áp dụng cho dữ liệu cá nhân của bạn. Nếu không có tuyển dụng nào trong quá trình ứng tuyển hoặc nếu bạn không đồng ý tham gia vào quy trình ứng tuyển, dữ liệu của bạn sẽ được chuyển trở lại cơ sở dữ liệu ứng viên của chúng tôi. Trong cả hai trường hợp, dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được lưu trữ trong khoảng thời gian 12 tháng bắt đầu từ ngày tham gia cơ sở dữ liệu ứng viên đầu tiên và sau đó sẽ được xóa.

9. Liên lạc qua email

Vui lòng lưu ý rằng việc gửi các email không được mã hóa sẽ được coi là không an toàn, vì những người không được phép có thể ghi chú nội dung của email và thao túng chúng trong một số trường hợp nhất định. Do đó, bạn không nên gửi dữ liệu nhạy cảm qua email khi liên lạc với chúng tôi. Với tư cách là một ứng viên, vui lòng sử dụng cổng thông tin ứng viên của chúng tôi, vì các tài liệu đăng ký của bạn sẽ được chuyển đến đó một cách an toàn. Nếu bạn cần phải gửi dữ liệu nhạy cảm qua email, vui lòng sử dụng dịch vụ mã hóa nội dung. 

10. Thông tin nào được thu thập khi bạn truy cập trang web này?

10.1. Thông tin chung về việc sử dụng cookie

BayWa r.e. sử dụng cookie và pixel trên trang web của công ty (sau đây được gọi là “cookie”). Cookie là các tệp văn bản hoặc hình ảnh nhỏ mà trình duyệt lưu trữ trên thiết bị cuối của bạn (máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh hoặc thiết bị tương tự) để lưu thông tin nhất định nếu bạn truy cập trang web của chúng tôi bằng thiết bị này. Cookie được trình duyệt chấp nhận và được sử dụng để nhận dạng thiết bị của bạn.

Chúng tôi sử dụng cookie để làm cho trang web của công ty trở nên thân thiện với người dùng. Để thực hiện điều này, cookie chỉ được nhận dạng trên thiết bị cuối của bạn. Dữ liệu cá nhân chỉ được lưu sau khi có sự chấp thuận rõ ràng hoặc nếu điều đó thực sự cần thiết cho việc sử dụng các dịch vụ bạn yêu cầu. 

Một số cookie vẫn được lưu trên thiết bị cuối cho đến khi bạn xóa chúng. Chúng cho phép chúng tôi nhận ra trình duyệt của bạn một lần nữa vào lần tiếp theo bạn truy cập. Nếu điều này trái với mong muốn của bạn, bạn có thể thiết lập trình duyệt của mình để nhận thông báo khi cookie được thiết lập và chỉ cho phép điều này trong những trường hợp riêng lẻ. Tuy nhiên, việc hủy kích hoạt cookie có thể hạn chế chức năng của trang web của chúng tôi.Bạn có thể tìm thấy giải thích về phạm vi và chức năng của cookie mà BayWa r.e. sử dụng trên trang web của công ty ở phần dưới đây:

a. Cookie chức năng
Cookie chức năng lưu thông tin đã được nhập (ví dụ: tên người dùng, ngôn ngữ hoặc vị trí của bạn) và người dùng được cung cấp các chức năng được cá nhân hóa, cải tiến. Loại cookie này cũng cho phép các chức năng được yêu cầu, chẳng hạn như phát video. Dữ liệu ẩn danh được thu thập và các trang web khác mà bạn truy cập không được theo dõi. 

b. Cookie ưu tiên
Cookie ưu tiên cho phép một trang web ghi nhớ thông tin thay đổi cách trang web hoạt động hoặc giao diện, chẳng hạn như ngôn ngữ ưu tiên của bạn hoặc khu vực bạn đang ở.

c. Cookie phân tích
Những cookie này giúp chúng tôi thu thập thông tin về cách trang web của chúng tôi được sử dụng. Ví dụ: chúng ghi lại số lượng khách truy cập và lưu lượng truy cập đến từ đâu. Chúng tôi có thể đánh giá cách trang web đang hoạt động với thông tin này và bắt đầu thực hiện các cải tiến. Cookie phân tích cho phép chúng tôi tìm ra nội dung được truy cập nhiều nhất cũng như ít thường xuyên nhất, thông báo lỗi có xuất hiện hay không và cách người dùng điều hướng trang web của chúng tôi. Do đó, dữ liệu thu thập được tổng hợp là ẩn danh. Vì vậy, mọi người dùng đều không thể đượcđịnh danh. BayWa r.e. chỉ sử dụng những cookie này để cải thiện hiệu suất của trang web của chúng tôi và trải nghiệm người dùng liên quan một cách nhất quán. Nếu bạn không đồng ý để hành vi người dùng của mình được ghi lại một cách ẩn danh, bạn có thể ngăn chặn điều này bằng cách tắt cookie trên trình duyệt.

d. Cookie tiếp thị
Cookie tiếp thị được sử dụng để hiển thị cho người dùng được nhắm mục tiêu, các quảng cáo có liên quan, phù hợp với sở thích của họ. Chúng cũng được sử dụng để đánh giá hiệu quả của các chiến dịch nhất định. Những loại cookie này giúp phát hiện xem một trang web đã được truy cập hay chưa. Chúng có thể được chuyển tiếp cho các bên thứ ba. Cookie giúp cải thiện cách nhóm mục tiêu và quảng cáo được giải quyết thường được liên kết với các chức năng trang của các bên thứ ba.

10.2 Cookie cụ thể được sử dụng

Các cookie cụ thể được sử dụng trên mỗi trang web của BayWa r.e. được mô tả trên trang web tương ứng. Bạn có thể tìm thấy liên kết đến mô tả có tên 'theo dõi dữ liệu trang web và chọn không tham gia' tại vị trí bên dướicủa trang web. Ở đó, bạn cũng sẽ tìm thấy các liên kết để hủy đăng ký khỏi cookie.

11. Chẩn đoán, hiệu chỉnh và tối ưu hóa với Sentry 

11.1. Phạm vi áp dụng và mục đích xử lý 

Chúng tôi sử dụng dịch vụ của Sentry (do Functional Software, Inc., 1501 Mariposa St #408, San Francisco, CA 94107, Hoa Kỳ cung cấp) để cải thiện hiệu suất kỹ thuật cho các dịch vụ trên trang web của chúng tôi thông qua việc theo dõi sự ổn định của hệ thống và xác định các lỗi lập trình. Dữ liệu người dùng, như thông tin về thiết bị và thời gian lỗi, được thu thập ẩn danh và không liên kết với dữ liệu khác. Sau khi đạt được mục tiêu, các dữ liệu đã thu thập sẽ bị xóa. 

11.2. Loại dữ liệu 

Dữ liệu sau có thể được truyền và xử lý trong trường hợp lỗi được truyền đi: 

 • Địa chỉ IP (chỉ trong trường hợp truyền dẫn kỹ thuật đối với lỗi)  
 • Loại/phiên bản trình duyệt  
 • Hệ điều hành / phiên bản hệ điều hành  
 • Dấu vết ngăn xếp của lỗi (lỗi xảy ra ở đâu và như thế nào)  
 • Có thể là nội dung trong biểu mẫu liên hệ (nếu có lỗi trên biểu mẫu liên hệ) 

Phần mềm chạy độc quyền trên các máy chủ tự lưu trữ tại Đức. Việc lưu trữ dữ liệu cá nhân của người dùng chỉ được thực hiện tại đó. Dữ liệu sẽ không được chuyển cho bên thứ ba. ​​BayWa r.e. không đánh giá dữ liệu cho mục đích quảng cáo. 

11.3. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu cá nhân 

Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu cá nhân của người dùng nằm trong Điều 6 đoạn 1, mục f của GDPR (lợi ích hợp pháp của bên kiểm soát). Chúng tôi có lợi ích chính đáng trong việc cải thiện hiệu suất kỹ thuật cho các dịch vụ trên trang web của chúng tôi thông qua việc theo dõi sự ổn định của hệ thống và xác định các lỗi lập trình. 

11.4. Thời gian lưu trữ 

Dữ liệu cá nhân sau đây sẽ được xóa ngay sau khi truyền, vì dữ liệu này chỉ được dùng để truyền giữa máy chủ và máy khách: 

Địa chỉ IP 

Dữ liệu cá nhân sau đây sẽ được lưu trữ cho mục đích nêu trên trong 90 ngày và sau đó sẽ bị xóa vĩnh viễn: 

 • Loại / phiên bản trình duyệt  
 • Hệ điều hành/phiên bản hệ điều hành  
 • Dấu vết ngăn xếp của lỗi  
 • Nội dung trong biểu mẫu liên hệ 

11.5. Tùy chọn phản đối 

Vì địa chỉ IP của bạn không được ghi lại nên chúng tôi không thể chỉ định dữ liệu được lưu trữ cho bạn nữa. Do đó, chúng tôi thường sẽ lưu trữ dữ liệu ẩn danh. Chính vì vậy, quyền hủy bỏ chỉ tồn tại trong các trường hợp cụ thể khi chúng tôi đã lưu trữ dữ liệu cá nhân liên quan đến nội dung của một biểu mẫu liên hệ không chính xác. Để thực hiện quyền phản đối của bạn, vui lòng liên hệ: data-protection-officer(at)baywa-re.com

12. Có bất kỳ dữ liệu cá nhân nào được chuyển sang các quốc gia khác không?

Việc chuyển dữ liệu ra các quốc gia bên ngoài diễn ra trong từng trường hợp riêng lẻ và chỉ trên cơ sở quyết định đầy đủ của Ủy ban Châu Âu, các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn, đảm bảo phù hợp hoặc sự chấp thuận rõ ràng của bạn.

13. Tôi có quyền bảo vệ dữ liệu nào?

Bạn có quyền đối với thông tin về hoặc việc chỉnh sửa, xóa hoặc hạn chế việc xử lý dữ liệu được lưu trữ của bạn, có quyền phản đối việc xử lý cũng như chuyển dữ liệu có liên quan và gửi đơn khiếu nại theo các yêu cầu của luật bảo vệ dữ liệu. 

Quyền đối với thông tin
Bạn có thể yêu cầu chúng tôi cung cấp thông tin liên quan đến nội dung và mức độ chúng tôi có xử lý dữ liệu của bạn.

Quyền chỉnh sửa dữ liệu
Nếu chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn theo cách không đầy đủ hoặc không chính xác, bạn có thể yêu cầu chúng tôi sửa hoặc hoàn thiện dữ liệu đó bất kỳ lúc nào.

Quyền xóa dữ liệu
Bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu của mình nếu chúng tôi xử lý dữ liệu đó một cách bất hợp pháp hoặc nếu việc xử lý ảnh hưởng không tương xứng đến lợi ích bảo vệ hợp pháp của bạn. Vui lòng lưu ý rằng có thể có những lý do ngăn cản việc xóa ngay lập tức, ví dụ: nơi mà các nghĩa vụ lưu trữ bắt buộc về mặt pháp lý được áp đặt.
Bất kể bạn có thực hiện quyền xóa của mình hay không, chúng tôi sẽ xóa dữ liệu của bạn ngay lập tức và hoàn toàn, miễn là điều này không bị cản trở bởi bất kỳ giao dịch hợp pháp hoặc thời gian lưu giữ hợp pháp nào trái với thời hạn.

Quyền hạn chế xử lý dữ liệu
Bạn có thể yêu cầu chúng tôi hạn chế việc xử lý dữ liệu của mình nếu:

 • Bạn tranh chấp tính chính xác của dữ liệu trong một khoảng thời gian cho phép chúng tôi xác minh tính chính xác của dữ liệu.
 • Việc xử lý dữ liệu là bất hợp pháp, nhưng bạn từ chối tùy chọn xóa và thay vào đó yêu cầu hạn chế việc sử dụng dữ liệu,
 • Chúng tôi không còn cần dữ liệu cho mục đích đã định, nhưng bạn vẫn cần dữ liệu này để khẳng định hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý, hoặc
 • Bạn đã nộp đơn phản đối việc xử lý dữ liệu.

Quyền đối với khả năngchuyển dữ liệu 
Bạn có thể yêu cầu chúng tôi cung cấp cho bạn dữ liệu bạn đã cung cấp cho chúng tôi ở định dạng có cấu trúc, hiện tại và máy có thể đọc được và để cho phép bạn chuyển dữ liệu này cho người khác phụ trách mà không có sự can thiệp của chúng tôi, với điều kiện là

 • Chúng tôi xử lý dữ liệu này dựa trên sự chấp thuận không thể thu hồi được từ phía bạn và hoặc để hoàn tất hợp đồng giữa chúng tôi, và
 • Quy trình xử lý này được thực hiện bằng các phương pháp tự động.

Nếu khả thi về mặt kỹ thuật, bạn có thể yêu cầu chúng tôi chuyển trực tiếp dữ liệu của bạn cho một người chịu trách nhiệm khác.

Quyền phản đối
Nếu chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn vì những lý do chính đáng, bạn có thể phản đối việc xử lý dữ liệu này bất kỳ lúc nào vì những lý do phát sinh từ tình huống cụ thể của bạn; điều này cũng áp dụng cho việc lập hồ sơ dựa trên các điều khoản này. Sau đó, chúng tôi sẽ không xử lý thêm bất kỳ quy trình xử lý nào đối với dữ liệu của bạn trừ khi chúng tôi có thể chứng minh được lý do thuyết phục đáng để bảo vệ cho việc xử lý vượt quá lợi ích, quyền và tự do của bạn hoặc việc xử lý phục vụ để khẳng định, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý. Bạn có thể phản đối việc xử lý dữ liệu của mình với mục đích quảng cáo trực tiếp bất kỳ lúc nào mà không cần nêu lý do.

Quyền khiếu nại
Nếu bạn cho rằng chúng tôi đang vi phạm luật bảo vệ dữ liệu của Đức hoặc Châu Âu khi xử lý dữ liệu của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp mọi thắc mắc. Tất nhiên, bạn cũng có quyền liên hệ với cơ quan giám sát chịu trách nhiệm về BayWa r.e., Văn phòng Giám sát Bảo vệ Dữ liệu của Tiểu Bang Bavaria

Nếu bạn muốn khẳng định bất kỳ quyền nào ở trên chống lại chúng tôi, vui lòng liên hệ với người liên hệ được đề cập ở mục 1. Trong trường hợp có bất kỳ nghi ngờ nào, chúng tôi có thể yêu cầu thêm thông tin để xác nhận danh tính của bạn.

14. Tôi có nghĩa vụ cung cấp dữ liệu không?

Việc xử lý dữ liệu của bạn là cần thiết để ký kết hoặc hoàn tất hợp đồng của bạn với chúng tôi. Nếu bạn không cung cấp cho chúng tôi thông tin này, chúng tôi thường sẽ phải từ chối việc ký kết hợp đồng hoặc thực hiện đơn đặt hàng hoặc sẽ không thể thực hiện hợp đồng hiện tại nữa, do đó, chúng tôi sẽ phải chấm dứt hợp đồng này. Tuy nhiên, bạn không có nghĩa vụ chấp thuận với việc xử lý dữ liệu không liên quan hoặc không cần thiết về mặt pháp lý để thực hiện hợp đồng.

Trở lại đầu trang